Bejelentkezés

A 86. tanév elkezdődött!

szerzõ: PTE | 2009. szeptember 08. 10:55:32

A Pécsi Tudományegyetem ünnepi szenátusi ülésén Gábriel Róbert rektor mondott tanévnyitó beszédet, majd Mayer Mihály, a Pécsi Egyházmegye püspöke szólalt fel a Pécsi Egyházmegye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából. Ezt követően díjak, elismerések bejelentése és átadása következett.

Az idei tanévnyitó helyszíne a díszes Halasy-Nagy József aula volt, ahol Gábriel Róbert rektor szavaival élve "az egyetem születésének lényege megfestetett." A rektor beszédében elmondta, hogy a Pécsi Tudományegyetem és elődjei nem jöhettek volna létre az egyház segítsége nélkül, valamint örömét fejezte ki, hogy Mayer Mihály, a Pécsi Egyházmegye püspöke is megtiszelte jelenlétével az eseményt. Őexcellenciája először vett részt a PTE tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén, rövid beszédben fejtette ki gondolatait. Elmondta többek között, hogy szerinte "eszményképek nélkül az ember túlságosan földhözragadt."

Mayer Mihály, a Pécsi Egyházmegye püspöke; fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

A Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából az Oktatási és Kulturális Miniszter Augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából, kimagasló színvonalú tevékenységéért a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést adományozta Harsányi Ivánnak, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusának.

Szekszárd város Polgármestere augusztus 20-a alkalmából a Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet adományozta Fusz György keramikusnak, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar főigazgatójának. 

Szeptember 1-je, Pécs Város Napja alkalmából Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése kitüntetésben részesítette az alábbi oktatókat:

 • Erdősy Emil, a Pécsi Tudományegyetem örökös professzora kiemelkedő színvonalú tudományos munkássága elismeréseként a „Pro Communitate" Emlékérmet vehetett át.
 • Sánta Imre, a Természettudományi Kar Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék egyetemi docense a műszaki tudományok területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Pécs Város Műszaki Díját" vehette át.
 • Szeberényi József, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézetének egyetemi tanára a Pécs Város Tudományos Díja kitüntetésben részesült.
 • Tillai Aurél, karnagy, zeneszerző, a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének professor emeritusa a Pro Civitate Emlékérmet vehetett át. 

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon elért kiváló eredményeiért Hallgatói Tudományos Díjat adományozott Weiner János közgazdász hallgatónak. A díjat Hargitai János, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke adta át. 

A Magyar Köztársaság elnöke 2009. szeptember 1-jével a Pécsi Tudományegyetemen egyetemi tanárrá nevezte ki az egyetem több oktatóját. Az ünnepi ülésen az egyetem rektora adta át a kinevezetteknek a professzori karhoz tartozás jelképeként a Pécsi Tudományegyetem talárját. 

Az Állam és Jogtudományi Karon:

 • Petrétei József, az Alkotmányjogi Tanszék professzora

az Általános Orvostudományi Karon:

 • Bíró Zsolt, a Szemészeti Klinika professzora
 • Gerlinger Imre, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika professzora
 • Kálai Tamás, a Szerves- és Gyógyszerkémiai Intézet professzora
 • Molnár F. Tamás, a Sebészeti Klinika professzora
 • Nyitrai Miklós, a Biofizikai Intézet professzora
 • Perjés Pál, a Gyógyszerészi Kémiai Intézet professzora
 • Pintér Erika, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet professzor asszonya
 • valamint Olasz Lajos, a Fogászati és Szájsebészeti Klinika professzora

az Illyés Gyula Főiskolai Karon:

 • Fusz György, a Pedagógusképző Intézet professzora

a Közgazdaságtudományi Karon:

 • Kaposi Zoltán, a Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézet professzora

a Művészeti Karon:

 • Valkó László, a Vizuális Művészeti Intézet professzora

a Pollack Mihály Műszaki Karon:

 • Lindenbach Ágnes, az Építőipari Szakmai Intézet professzor asszonya

a Természettudományi Karon:

 • Józsa Rita, a Sportbiológia Tanszék professzor asszonya
 • Kuhlevszkij Szergej, a Fizikai Intézet professzora. 

Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi ülés 2009; fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést adományozott Tóth József rector emeritusnak, a Természettudományi Kar Földrajzi Intézete professzorának, a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményei érdekében végzett kezdeményező, szervező és támogató tevékenységéért. 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést adományozott Balogh Imrének, a MKB Bank Zrt. vezérigazgató-helyettesének, a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményei érdekében végzett kezdeményező és támogató tevékenységéért.

A Szenátus PTE Mecenatúra Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi személynek, aki az adott évben a legmagasabb összegű támogatást, vagy más adományt nyújt az Egyetemnek. Ebben az évben a Díjat a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek ítélte a Szenátus. A díjat a Paksi Atomerőmű Zrt. képviseletében Süli János vezérigazgató vette át. 

Az Egyetem rektora Pro Universitate Juventutis Díjat adományozott Csermely Tamásnak, a közgazdaságtudományi Kar hallgatójának kiemelkedő tanulmányi eredménye, valamint közéleti tevékenysége elismeréseképpen. 

Az Egyetem rektora Alma Mater Emlékérmet adományozhat évente egy fő diplomát szerző egyetemi hallgató részére, amennyiben kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az egyetemi közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett. Az Emlékérmet idén az Állam- és Jogtudományi Kar végzett hallgatója, Illés István vehette át. 

Az Egyetem rektora Egyetemi Kultúraért Díjat adományozhat az Egyetem bármely szervezeti egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, az Egyetemmel szoros kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve azon természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával es kiemelkedő művészeti, kulturális tevékenységével méltón öregbítette Egyetemünk hírnevét. Kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként Egyetemi Kultúráért Díjat vehetett át Besenyei Linda a Közgazdaságtudományi Kar hallgatója, valamint Csontos Norbert a Természettudományi Kar hallgatója. 

Az Egyetem rektora Egyetemi Sportéletért Díjat adományozhat az Egyetem bármely szervezeti egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, az Egyetemmel szoros kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve azon természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményével méltón öregbítette Egyetemünk hírnevét. A díjat az idén Péley Dorottya, az Általános Orvostudományi Kar hallgatója érdemelte ki. 

A Pécsi Tudományegyetem tudományos céljainak megvalósítása érdekében, az egyetemen folyó kutató- és alkotómunka, művészeti tevékenység elismerése céljával pályázatot írt ki az Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása Díjra, és Excellence Publikációs Díj elnyerésére. 

Az Év Kiemelkedő Szellemi Alkotásáért díjban részesültek az alábbi oktatók:

 • Kovács Erika, az ÁJK Összehasonlító és Európai Munkajogi Kutatóintézet igazgatója
 • Bogár Lajos, az ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet egyetemei tanára
 • László János, a BTK Pszichológiai Intézet egyetemi tanára
 • Sulyok Endre, az ETK Népegészségtani, Rekreációs és Egészségfejlesztési Intézet professzora
 • Váradyné Horváth Ágnes, egyetemi adjunktus és munkatársai az ETK Ápolástudományi Tanszéken
 • Oroszi Sándor, a FEEK Emberi Erőforrás Intézet egyetemi tanára
 • Horváth Béla, rektorhelyettes, az IGYFK Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet egyetemi tanára
 • Borgulya Istvánné, a KTK Gazdálkodástudományi Intézet egyetemi docense
 • Háhn Judit, a KTK Gazdasági-módszertani Intézet nyelvtanára Borgulya Istvánnéval közös szakcikkéért
 • Gaál Tamás, a Művészeti Kar Szobrászat Tanszék egyetemi docense
 • Nyilas Márta, a MK Festészet Tanszék egyetemi adjunktusa
 • Iványi Miklósné, a PMMK Műszaki Informatikai Tanszék egyetemi tanára
 • Kuczmann Miklós, a Széchenyi István egyetem egyetemi docense Iványi Miklósnéval közös szakkönyvéért
 • Kollár László, a TTK Kémia Intézet egyetemi tanára
 • valamint Veress József, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanára. 

Excellence Publikációs Díjban részesült:

 • Fedeles Tamás, a BTK Közép- és Koraújkori Történeti tanszék egyetemi adjunktusa
 • Oláh András, az ETK Ápolástudományi Tanszék egyetemi docense
 • Colin Foster, a MK Szobrászat Tanszék egyetemi tanára
 • Felinger Attila, a TTK Kémia Intézet egyetemi tanára
 • Czirják László, az Immunológiai és Reumatológiai Klinika egyetemi tanára,
 • Pauler Gábor, a PMMK Számítástechnika Tanszék egyetemi docense,
 • Varga Attila, a KTK Közgazdaságtan Tanszék egyetemi tanára. 

Egyetemünk Rektora a vívósport területén elért eredményei elismeréseként oklevelet adományozott Csobó Dávidnak, az Általános Orvostudományi Kar IV. éves hallgatójának.

Egyetemünk Rektora egészségfejlesztő munkája elismeréseként oklevelet adományozott Torsa Zsófia III. éves orvostanhallgatónak.

Egyetemünk Rektora egészségfejlesztő munkája elismeréseként oklevelet adományozott Bárdonicsek Zsófia V. éves orvostanhallgatónak.

Tanulmányi eredménye és hazai és nemzetközi sakkeredményei elismeréseként a Pécsi Tudományegyetem rektora oklevelet adományozott Rudolf Annának, a Bölcsészettudományi Kar hallgatójának.

Egyetemünk Rektora az Általános Orvostudományi Karon a Tehetségért Mozgalom elnökeként végzett munkásságáért elismerő oklevelet adományozott Nagy Csaba hallgatónak.

Végül Font Márta, oktatási és tudományos rektorhelyettes megköszönte Mayer Mihály püspök úr és a közönség megtisztelő jelenlétét, majd gratulált a díjazottaknak. Emlékeztette az egybegyűlteket, hogy szeptember 1-je nem csak Pécs Város Napja, hanem a Pécsi Tudományegyetem létrejöttének napja is*, ennek fényében ünnepélyesen megnyitotta a PTE 10. tanévét. Mottóként pedig a Halasy-Nagy József aulában is felfestett latin mondást fogalmazta meg: "Sub pondere crescit palma" - vagyis "teher alatt nő a pálma".

Font Márta rektorhelyettes asszony; fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

* A Pécsi Tudományegyetem mai formája 2000-ben jött létre a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egyesülésével.

Címkék: ünnepitanévnyitópteszenátusiülés
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni