Bejelentkezés

Szenátusi összefoglaló

szerzõ: Dr. Bódis József, rektor | 2010. október 26. 13:36:25

Tisztelt egyetemi Polgár, kedves Olvasó!

Korábbi leveleimre érkezett reakciók alapján egyértelművé vált, hogy az egyetemi közvélemény éberen figyel minden olyan történésre, mely az Egyetem életét befolyásolja. A sok esemény mellett kiemelkedő jelentősége van az egyetemi történéseket meghatározó ügyek tekintetében a Szenátus üléseinek, az ott elhangzottaknak, különösen a döntéseknek és határozatoknak. A Szenátus ülései az egyetemi polgárok számára nyilvánosak, mégsem alakult ki az a szokás, hogy a szenátorokon és kötelezően meghívottakon túl az érdeklődő egyetemi polgárok is jelen legyenek az egyes üléseken, jóllehet Intézményünk jelenlegi helyzetében a nyilvánosság lehet a legjobb kontroll és eszköz ahhoz, hogy a megtárgyalt kérdésekben felelősségteljes döntések szülessenek. Tekintettel arra, hogy a személyi ügyeken kívüli szavazások nem titkosak, a nyilvánosságot tartom a képviseleti tevékenység legjobb kontrolljának is.

Az UnivPécs főszerkesztőjét felkértem egy, a lapban indítandó „Szenátusi Tudósítások" rovat indítására, melyben kellő részletességgel informálódhatnak az eseményekről, a vitákról és a döntésekről. Tekintettel azonban arra, hogy mindez csak a következő üléstől működhet, az alábbiakban az utolsó szenátusi ülés jegyzőkönyv alapján készített összefoglalóját adjuk közre tájékoztatás céljából. 

A Szenátus 2010. szeptember 30-ai ülésének napirendi pontjainál lefolytatott vita összefoglalása

Személyi ügyek 

A Szenátus szeptember 30-ai ülésén a személyi ügyek között kiemelkedő fontosságú volt a rektorhelyettesi pályázatok rangsorolása. A Szenátus támogatta dr. Komlósi László Imre oktatási és kapcsolati rektorhelyettesi, dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettesi, valamint dr. Zeller Gyula gazdasági és stratégiai rektorhelyettesi pályázatát. A Szenátus a PTE Díszes Alapító Okiratát adományozta José Manuel Barrosonak, az Európai Bizottság elnökének, valamint dr. Orbán Viktornak, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének. A Szenátus megújította a szenátusi állandó bizottságokat, a karok javaslatai alapján határozta meg a szenátusi előterjesztésekkel kapcsolatban véleményező, javaslattevő feladatokat ellátó bizottságok összetételét. A bizottságok tagjait az Egyetem honlapján, a Szenátus menüpontnál tekinthetik meg. 

A Pécsi Tudományegyetem 2011. évi tervezési és gazdálkodási irányelvei (első olvasat) 

A Szenátus ülésének napirendjén szerepelt első olvasatban a Pécsi Tudományegyetem 2011. évi tervezési és gazdálkodási irányelveit rögzítő előterjesztés, amelyet dr. Zeller Gyula rektorhelyettes terjesztett elő. A gazdálkodási irányelvekkel kapcsolatban a dékánok több kifogást is felvetettek, amelyek közül az alábbiak emelendők ki. 

A vitában hozzászólók nehezményezték a karok és más gazdálkodó egységek bevételei 5 %-ának elvonására irányuló javaslatot, amely az anyag célkitűzései szerint ugyan tartalékképzés célját szolgálja, ugyanakkor a karok véleménye szerint a felhasználása ismét a veszteséget termelő Klinikai Központ likviditásának helyreállítására történik majd.

A bevételek bizonyos százalékának elvonása a kari bevételtermelő képesség csökkenését vonja maga után, - figyelmeztettek a dékánok. 

A maradványok kincstári biztosi zárolása ugyancsak vitatott intézkedés a kari vezetők körében, amely számos gazdálkodó egység működését lehetetleníti el. 

A gazdálkodási irányelvek kapcsán a kari vezetők a kincstári biztos dologi kiadások 10 %-ának zárolására, valamint a maradványok zárolására vonatkozó korábbi intézkedéseit kifogásolták. Az elhangzott vélemények szerint a kincstári biztos fenti intézkedéseinek akkor sincsen helyük, ha azokat az Egyetem gazdasági helyzete kapcsán kialakult kényszerhelyzet szülte, különösen nem az intézkedésekkel érintett karok vezetőivel történő előzetes egyeztetés nélkül. 

A gazdálkodási irányelvek határozati javaslata alapján létrehozandó Tanácsadó Testülettel, annak feladat-és hatáskörével kapcsolatban több aggály is felmerült a szenátorokban. Sokak számára nem egyértelmű a Testület központi alap újraelosztásában betöltött szerepe és igényként merült fel, hogy az alap felhasználási elveit, valamint az egyes egységek közötti felosztást ténylegesen a Szenátus határozza meg. 

Az elhangzott hozzászólásokból egyértelműen az tűnt ki, hogy a szenátorok nem értenek egyet a karok Egyetem likviditása, voltaképpen pedig a város, és a régió egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében történő „megadóztatásával". A kincstári biztos intézkedései és a gazdálkodási irányelvekben rögzített intézkedések pedig a prudensen gazdálkodó, bevételtermelő karokat súlyosan sújtja. 

Az irányelvek kapcsán felmerült az igény, hogy a korábbi évek szerkezetét követő, és így az egyes célokat, intézkedéseket szelekció nélkül tartalmazó előterjesztés súlyozzon az egyetemi célok, egyes területek között. 

Ugyancsak felmerült az a méltányolható igény, hogy a gazdálkodási irányelvek között rögzített egyes elemek, így az elvonások, hozzájárulások mértéke kerüljön a Gazdálkodási szabályzatban szabályozásra, a fajsúlyos, aktuális kérdések pedig az évente elfogadásra kerülő gazdálkodási irányelvekben legyenek rögzítve. 

A kincstári biztos szerint az ez évi költségvetés egy rosszul tervezett, több szempontból hiányos költségvetés. Mintegy 1,2 milliárd forintnak nincsen meg a forrás oldala. 

Az egyetemi vezetés a Szenátus ülésén elhangzott javaslatokat, észrevételeket figyelembe véve az előterjesztést második olvasatra átdolgozza, az irányelvekben szereplő célokat, feladatokat, szabályozási területeket súlyozza, és előkészíti a gazdálkodási szabályzat módosítását is. 

Javaslat a központi igazgatás átszervezésére 

A központi igazgatás átszervezésével kapcsolatban hozzászólások a Gazdasági Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatban hangzottak el. 

A gazdasági adminisztráció átalakításával kapcsolatban üdvözölték a szenátorok a „főmérnöki rendszer" visszaállítását, mivel a vagyongazdálkodás területén erős, szakmailag felkészült apparátusra van szükség. Igényként merült fel, hogy a vagyongazdálkodási, műszaki területen dolgozó, helyismerettel rendelkező, a folyamatokat átlátó kollégákra építsen a gazdasági főigazgató-helyettes. 

A Szenátusban képviselettel rendelkező szakszervezetek képviselői kinyilvánították, hogy egyértelműen támogatják feladatarányos létszámgazdálkodást, amennyiben az nem fűnyíróelven végrehajtott létszámcsökkentéssel valósul meg. Kérdésként merült fel, hogy a szervezeti átalakítás jár-e új állások, pozíciók létrehozásával és lesznek-e ezekre vonatkozó pályázati eljárások. 

A gazdasági főigazgató-helyettes válaszában elmondta, hogy mindenképpen a meglévő, folyamatokat átlátó egyetemi szakemberekre építve kívánja az átalakított szervezetben a feladatokat ellátni, valamint, hogy a vezetői pozíciókban az azokat jelenleg betöltő alkalmas személyeket meg kívánja erősíteni, míg más megbízások esetében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően pályázatot írnak ki. 

A Gazdasági Főigazgatóság hatékony feladatellátást szolgáló, kisebb és olcsóbb struktúrájával kapcsolatban észrevétel, kifogás, javaslat nem hangzott el a Szenátus ülésén, a kialakítandó szervezet szakmai megalapozottságát a szenátorok nem vonták kétségbe. 

Fenti vitát követően -a struktúrát kifogásoló hozzászólás, észrevétel, javaslat hiánya ellenére - a Szenátus a Gazdasági Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatának módosítását végül nem fogadta el. 

Az előterjesztésben megfogalmazott átszervezés megvalósítása nagyban hozzájárult volna a Gazdasági Főigazgatóságon előirányzott 50 fős leépítés teljes körű végrehajtásához. A GF-en egyébként már évek óta zárolásra került 54 státusz, amihez bér jelenleg nem tartozik, így azok megszüntetése nem jár bérmegtakarítással. Valódi megtakarítást az 50 fő leépítése jelenti. 

A napirendi ponthoz tartozó további szabályzatmódosításokat (PTE SZMSZ, központi igazgatás SZMSZ, foglalkoztatási követelményrendszer) a Szenátus vita nélkül a szükséges többségben támogatta. 

Javaslat csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntés meghozatalára 

A Szenátus napirendjén szerepelt a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó előterjesztés is, amely koncepciójában kapcsolódott a központi igazgatás szervezeti átalakításához. 

Bár a Szenátus a Gazdasági Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatának módosítását nem fogadta el, ragaszkodott az előterjesztésben a Gazdasági Főigazgatóságra előirányzott 50 fő leépítéséhez a struktúraváltás nélkül is. A szakszervezetek képviselői ismét hangsúlyozták, hogy támogatják a feladatarányos létszámgazdálkodást, hiszen a költségek csökkentése közös érdek. 

A szenátusi döntés egy keretet állapít meg a rektor számára, amelyen belül a tényleges leépítendő létszámot a szervezeti egységek konkrét személyi javaslatai határozzák meg. 

A szenátorok és a kincstári biztos számon kérték a februárban elfogadott csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szenátusi határozat végrehajtásának elmaradását. 

Javaslat ingatlancserére 

A Szenátus minősített többséggel meghozott döntésével egy régóta elhúzódó ingatlan-ügy végére tett pontot, amikor a szenátorok támogatták a dr. Bajnóczky István által használt egyetemi szolgálati lakás cseréjét egy általa felajánlott, azonos értékű ingatlanra. 

Javaslat a térítési-és juttatási szabályzat módosítására 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat előterjesztése alapján a Szenátus elfogadta a térítési és juttatási szabályzat (PTE SZMSZ 6. számú melléklete) módosítását, amely a kollégiumi felvételi eljárás szabályait változtatta meg, és módosította a kollégiumi felvételi eljárásban részt vevő szervezetek, testületek körét is. A jövőben az első fokú határozatot továbbra is a kari DJKB hozza meg, a másodfokú döntés azonban a Másodfokú Tanulmányi Bizottság feladat-és hatáskörébe került, az előkészítő tevékenységet pedig az immár Rektori Hivatalhoz tartozó Kollégiumi Osztály végzi.

Javaslat Regionális Pedagógusképző Koordinációs Központ létrehozására 

Egy TÁMOP projekt keretében került szeptember 30-án létrehozásra a Regionális Pedagógusképző Koordinációs Központ, amely alapvető feladata a kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése. A Központ tevékenységét az Oktatási Igazgatóság koordinálja. 

Javaslat a Tűzvédelmi szabályzat módosítására 

A Szenátus a jogszabályi változásoknak megfelelően módosította az Egyetem Tűzvédelmi szabályzatát. 

Javaslat az iratkezelési szabályzat módosítására 

Az egyetemi iktatással, és iratkezeléssel kapcsolatos szabályozás módosítását a jogszabályváltozások, valamint az adatvédelmi biztos észrevételei indokolták. A Szenátus az előterjesztést vita és ellenszavazat nélkül fogadta el.

Javaslat Üzleti Jogi Kutatóintézet létrehozására az Állam-és Jogtudományi Karon 

A Szenátus szeptember 30-ai döntésével 2010. október 1. napjával létrehozta az Üzleti Jogi Kutatóintézetet, amelynek célja, hogy az üzleti és jogi tudományok körében koordinálja és szervezze a Magyarországon folytatott oktató- és kutatómunkát, pályázói és szakértői tevékenységet, valamint előmozdítsa a felelős társaságirányítás (corporate governance) ügyét, továbbá jelentős, független és aktív szerepet vállaljon a modern gazdasági jog valamint az üzleti tudományok ismereteinek fokozottabb megismeréséhez és kutatásához, előmozdítása azt hazai és nemzetközi szintéren egyaránt. 

Javaslat mesterképzési szakok indítására 

Az Egészségtudományi Kar előterjesztésére a Szenátus jóváhagyása alapján, a jogszabályban előírt eljárások lefolytatását követően két új mesterszakkal bővül az Egyetem oktatási portfóliója: elindul a táplálkozástudomány, valamint a klinikai laboratóriumi kutató mesterszak. 

Javaslat szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására 

A Szenátus támogatta a Bölcsészettudományi Kar olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására irányuló előterjesztését, így az akkreditációs eljárást követően a szak elindulhat a BTK-n. 

Javaslat a Szenátus 2010/20111-es tanévi munkaprogramjára 

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve elfogadott éves munkaterv alapján ülésezik. A munkaprogramot a Szenátus elfogadta, a szenátusi ülések ütemezése megtekinthető az Egyetem honlapján, az Adminisztráció/Szenátus menüpont alatt. 

Beszámoló a köztársasági ösztöndíj pályázat lefolytatásáról 

A köztársasági ösztöndíj pályázatok rangsorolását a Szenátus június 17-ei ülésén adott felhatalmazása alapján a karok végezték, a kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottságok tették közé a pályázati felhívást. A pályáztatás menetrendjét az Oktatási Igazgatóság koordinálta, valamint ellenőrizte a kiírásokat, és javaslatokat fogalmazott meg a kiírás módosítására.

A karok a döntéshozatal és fellebbezések kezelése után megküldték a pályázati rangsorokat az OIG részére, aki ellenőrzés után továbbította azokat az Oktatási és Kredit Bizottság számára.

Az összesített kari és intézményi rangsort az Oktatási és Kredit Bizottság hagyta jóvá elektronikus szavazás útján. A végleges rangsort a Rektor aláírásával az OIG megküldte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére. Az eljárásról szóló beszámolót a Szenátus egyhangúlag elfogadta.

Tájékoztató a 2010. évi felvételi eljárás eredményéről 

A felvételi eljárás eredményéről Lengvárszky Attila oktatási igazgató adott tájékoztatást a szenátorok részére. 

Tájékoztató a PTE kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának módszertanáról, a stratégia készítésének ütemezéséről

A stratégia készítését a Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ végzi, együttműködve az Egyetem Innovációs Bizottságával. A stratégia előkészítését a tájékoztató anyagban szereplő munkacsoportok megkezdték. 

A Szenátus következő rendes ülésének időpontja: 2010. november 11. 

A szabályzatok szenátusi döntés nyomán elfogadott hatályos változatát az egyetemi polgárok megtalálják az Egyetem honlapján az Adminisztráció/szabályzatok, utasítások menüpont alatt.

További rektori hírek a Rektori Fórum menüpontban »

Hozzászólás bejelentkezés után a Rektori Fórum honlapon »

Címkék: pécsipteszenátusirektorbódistudományegyetemjózsefösszefoglaló
« vissza

ÉN is PÉCSETT...

ÉN is PÉCSETT...

PTE Alumni